Taziki's Mediterranean Cafe

1421 Keith Kove
Lewisburg, TN 37091
(615) 200-4408